برچسب: مدیریت استعداد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

پرداختن و تمرکز بر استعدادها در یک سازمان تیم محور

تمرکز بر استعدادها در هر سازمان تیم محور و افزایش مهارت در کارها امری ضروری است. در این یادداشت که برداشتی از مقاله خارجی است به ضرورت تمرکز بر استعدادها در سازمان تیم محور می‌پردازیم زیرا به صورت معمول نیروهای انسانی که خارج از سازمان هستند برای کارهای تیمی سازمانی آماده نیستند. اما سازمان باید