برچسب: فعالیت

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

نحوه برآورد زمان پروژه در ابران

زمان یکی از محدودیت های مدیریت پروژه است. نحوه مدیریت و برآورد زمان پروژه و کارها، روشهای برنامه‌ ریزی و کنترل زمان در ابران می پردازیم.