برچسب: مدیر پروژه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

اصول مدیریت پروژه و نقش مدیر پروژه در آن

مدیر پروژه نقش مهمی دارد او باید پروژه را به موقع و در محدوده بودجه تمام کند و در عین حال همه را در جریان و راضی نگه دارد.