برچسب: مدیریت پروژه نرم افزاری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

کانبان و نقش آن در مدیریت پروژه چابک

در این یادداشت به شش قاعده مهم گردش کار در روش کانبان و سپس عملکرد آن به عنوان یکی از رویکردهای مهم در مدیریت پروژه چابک (Agile) می پردازیم.