برچسب: ساختار شکست کار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

بهترین روش استفاده از ساختار شکست کار

ساختار شکست کار رکن مهم مدیریت و کنترل پروژه است. برای تهیه WBS روش های مختلفی وجود داشته و اصول را باید در تهیه ساختار شکست وظایف رعایت کرد.